Sedikit Penjelesan dan Pembelaan terhadap makna Islam

Islam bukan hanya bicara apalagi sebatas Budaya.

Agama juga tidak mewakili makna Islam yang sebenarnya.

Keselamatan dan Sejahtera adalah hasil dari ke Islaman.

Islam adalah sikap hidup dan telah menjadi sifat seluruh langit dan bumi.

Keselarasan dan Keharmonisan seluruh makhluk ciptaan-Nya.

 

Banyak diantara manusia dan mereka yang mengaku Muslim masih saja menginterpretasikan dan mendefinisikan Islam dengan agama atau mengikuti pendapat demi pendapat,

anggapan yang dianggap benar. Padahal jauh sebelum keberadaan manusia dibumi ini ada. Islam telah ada bahkan eksis dilangit dihadapan para Malaikat begitu pula

yang ada di ardhiah atau bumi semuanya telah Islam. aslama adalah bentukan fi'il madhi dari kata Islam itu sendiri yang artinya: sudah atau telah Islam.

Kalau hanya mendefinisikan Islam sebagai agama saja maka jelas tidak cukup dan tidak mewakili maksud dari Sang Pencipta, seharusnya telah menjadi sikap hidup manusia

yang ingin menata dan menjalani proses hidup dan kehidupan dengan selamat hingga kembali ke hadapan-Nya.

 

 

Interpretasikan dan tanamkan kedalam hati bila Islam itu adalah sifat dari Allah As-Salam Penggagas hidup dan kehidupan

 

Kontak  Fardhie.com © 2008 - 2024